字典-按拼音检索

快速导航

ABCDEF
GHJKLM
NOPQRS
TWXYZ

A

aaian
angao

B

babaiban
bangbaobei
benbengbi
bianbiaobie
binbingbo
bu

C

cacaican
cangcaoce
cencengcha
chaichanchang
chaochechen
chengchichong
chouchuchua
chuaichuanchuang
chuichunchuo
cicongcou
cucuancui
cuncuo

D

dadaidan
dangdaode
dendeideng
didiadian
diaodieding
diudongdou
duduandui
dunduo

E

eeien
enger

F

fafanfang
feifenfeng
fofoufu

G

gagaigan
ganggaoge
geigengeng
gonggougu
guaguaiguan
guangguigun
guo

H

hahaihan
hanghaohe
heihenheng
honghouhu
huahuaihuan
huanghuihun
huo

J

jijiajian
jiangjiaojie
jinjingjiong
jiujujuan
juejun

K

kakaikan
kangkaoke
kenkengkong
koukukua
kuaikuankuang
kuikunkuo

L

lalailan
langlaole
leilengli
lialianliang
liaolielin
lingliulong
loulu
luanluelüe
lunluo

M

mmamai
manmangmao
memeimen
mengmimian
miaomiemin
mingmiumo
moumu

N

nanainan
nangnaone
neinenneng
ngninian
niangniaonie
ninningniu
nongnounu
nuannüe
nuonun

O

oou

P

papaipan
pangpaopei
penpengpi
pianpiaopie
pinpingpo
poupu

Q

qiqiaqian
qiangqiaoqie
qinqingqiong
qiuququan
quequn

R

ranrangrao
rerenreng
rirongrou
ruruanrui
runruo

S

sasaisan
sangsaose
sensengsha
shaishanshang
shaosheshei
shenshengshi
shoushushua
shuaishuanshuang
shuishunshuo
sisongsou
susuansui
sunsuo

T

tataitan
tangtaote
tengtitian
tiaotieting
tongtoutu
tuantuitun
tuo

W

wawaiwan
wangweiwen
wengwowu

X

xixiaxian
xiangxiaoxie
xinxingxiong
xiuxuxuan
xuexun

Y

yayanyang
yaoyeyi
yinyingyo
yongyouyu
yuanyueyun

Z

zazaizan
zangzaoze
zeizenzeng
zhazhaizhan
zhangzhaozhe
zheizhenzheng
zhizhongzhou
zhuzhuazhuai
zhuanzhuangzhui
zhunzhuozi
zongzouzu
zuanzuizun
zuo
返回顶部